Zaproszenie do składania ofert

with Brak komentarzy

Ostrów, 2016.09.07

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Istotne Warunki Zapytania Ofertowego (IWZO)

1. Zamawiający:
Parafia Rzymsko – Katolicka
pw. Matki Bożej Królowej Polski
Ostrów k/ Radymna 131
37-550 Radymno

2. Określenie trybu zamówienia:
Zamówienie bez stosowania przepisów ust. Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca zostanie wyłoniony po wyborze najkorzystniejszej oferty. Jako kryterium wyboru zostanie zastosowane kryterium najniższa cena – 100pkt.

3. Określenie sposobu uzyskania dodatkowych informacji:
Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia dostępne są w siedzibie zamawiającego
Parafia Rzymsko – Katolicka
pw. Matki Bożej Królowej Polski
Ostrów k/ Radymna 131
37-550 Radymno, tel. 603 774 710

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn.: „Docieplenie stropu kościoła pod nieogrzewanym poddaszem o pow. 524.60 m² wełną mineralną na działce nr ewidencyjny 3161/1 w Ostrowie gmina Radymno. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach działania „Ochrona atmosfery”.

Zakres robót do wykonania obejmuje:
1.1 Docieplenie stropu o pow. 524.60 m²
Wełną mineralną typu URSA o gr. 20 cm i współczynniku przewodności cieplnej nie więcej niż λ=0.039 W (/m*K)

Szczegółowy zakres robót obejmuje przedmiar stanowiący podstawę do opracowania kosztorysu ofertowego.

Wszelkie zawarte w IWZO i przedmiarach oznaczenia, które mogą być uznane za znaki towarowe, w każdym przypadku wskazują, że przedmioty podlegające zamówieniu mogą być równoważne i należy je traktować jako parametry techniczne.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
7. Termin wykonania zamówienia – od podpisania umowy do 31.10.2016 r.
8. Warunki udziału:
Do ofert należy dołączyć dokumenty wymienione w IWZO, formularz ofertowy, kosztorys ofertowy.
9. Zamawiający nie przewiduje złożenia wadium.
10. Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100pkt.
11. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Kancelarii Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Ostrowie,
37-550 Ostrów 131k/ Radymna , tel. 603 774 710– lub dostarczyć przesyłką pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2016 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 września 2016 r. o godzinie 19:00 w siedzibie Zamawiającego

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Ostrowie, 37-555 Ostrów 131 k/ Radymna

13.Warunki płatności – faktury częściowe do 80% wartości robót płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury, faktura końcowa wystawiona po bezusterkowym końcowym odbiorze robót, płatna w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
14. Wymagany okres związania ofertą do dnia 31.10.2016 r.

Załączniki:
1. Wzór oferty.
2. Projekt umowy.

Oświadczenie

Zaproszenie do składania ofert na realizację: „docieplenia stropu kościoła pod nieogrzewanym poddaszem w Ostrowie” na działce nr ewidencyjny 3161/1 w Ostrowie gmina Radymno. Zadanie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2016- 2017 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Ostrowie, 37-550 Radymno i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radymnie , od dnia 2016-09-08 do dnia 2016-09-12.